Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 490 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 490 Next Page
Page Background

P • S T O N M O N T A J I

Piston :

Piston ve pimler kontrolden geçirildikten sonra koruma ya•lar•yla ya•lan•r ve paketlenerek

piyasaya sürülür. Montaj esnas•nda ayn• kutudan ç•kan piston ve pimler; ayn• silindirlere

üzerlerindeki i•aretlere göre tak•lmal•d•r.

Pim :

Pistonlarla birlikte arzedilen pimler hem malzeme hem de tolerans olarak standartlar•nda belirtilen

özelliklerde imal edilmi•tir. Her pistona göre farkl•l•k gösterebilen toleranslar biyel koluna ve

piston üzerindeki pim yuvalar•na yataklamalar çal••ma performans•na direkt etkilidir. Eskiden

uygulanan s•k• geçme, üretim kalitesinin artmas•yla yerini yumu•ak ve hafif geçmelere

b•rakm••t•r. Hiçbir •ekilde pimler yuvalar•na zorlanarak tak•l•p sökülmemelidir. Üst ölçü

grubunda imal edilen pimlerde s•k• geçme olaca••ndan yuvan•n •s•t•lmas• gerekebilir. Biyele

s•k• geçen montajlarda yard•mc• ekipman kullan•larak dikkatli yap•lmal•d•r. Emniyet segmanlar•

piston tip ve ölçülerine uygun olarak ambalaj•n içerisine konmaktad•r.

Segman :

Segmanlar, üretici firmalar•n talimatlar•na uygun olarak tak•lmal•, kal•c• •ekil bozukluklar•

olu•turacak •ekilde zorlanarak a••zlar• aç•lmamal•d•r. Bu hem silindire zarar verir, hem de

motor verimini dü•ürür. Segmanlar, birbirlerine ve say•lar•na göre yerle•tirilmelidir.

Genel :

Üretti•imiz pistonlar•n ek bir i•lem gerektirmeden kendilerine uygun olarak imal edilen gömlek

ve biyel kollar•na montaj• kolayl•kla yap•labilmektedir.

Ya•lama maddeleri uzun süre beklemeden dolay• kurumu•, matla•m•• olabilir. Bu durumda

piston ve pim temizlenerek tekrar ya•lanmal•d•r.

Ya• ve ya• de•i•tirme i•lemi zaman•nda ve talimatlara uygun olarak yap•lmal•d•r.

G Ö M L E K M O N T A J I

Gömlek üretimimiz kuru ve sulu olmak üzere ikiye ayr•l•r.

Savurma döküm metoduyla üretilen gömlekler orjinal motor üreticisinin spesifikasyonlar•na

uygun olarak üretilmektedir. A tipi grafit yap•s• ve fosfit da••l•m• ile di•er piston sekman

üreticilerin sekmanlar• ile uyum içinde çal•••r. Silindir gömlekleri hassas i•lenmi• parçalard•r.

Bu nedenle darbelere kar•• çok hassast•r. Ta••ma, paketleme ve motora takma esnas•nda

çok dikkatli davran•lmal•d•r. Depolamada ise her zaman dik tutulmal• ve bulundu•u yerin

rutubetsiz olmas•na özen gösterilmelidir.

Sulu Gömleklerin Montaj• :

Montajdan önce blo•un çok iyi temizlenbmesi laz•md•r. Gömlek önce lastiksiz olarka tak•lmal•

rahat girip girmedi•i kontrol edilmeli sonra oringlere s•v• sabun sürülerek tak•lmal•d•r.

Tak•ld•ktan sonra flan• yüksekli•i ve iç çap kontrol edilmelidir.

Kuru Gömleklerin Montaj• :

Ayn• •ekilde blok yine temizlenmelidir. Gömle•in geçece•i yuva çap• ölçüleri kontrol edildikten

sonra hidrolik preste 3000kg ile 5000kg aras•nda kuvvetle blo•a geçirilmeli daha sonra eksen

de•i•timeyecek •ekilde rektefiyeleme ve honlama yap•lmal•d•r.

V